Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

ROTERDAMSKA KONVENCIJA

E-mail Ispis

Roterdamska Konvencija

Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini usvojena je na Diplomatskoj konferenciji u Roterdamu 10. Septembra 1998. godine. Konvencija je stupila na snagu  24. Februara 2004.godine.

Ciljevi  Konvencije

Roterdamska konvencija ima za cilj promovisati zajedničku odgovornost i saradnju među ugovornim strankama u međunarodnoj trgovini određenim opasnim hemikalijama i pesticidima radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od potencijalnih oštećenja i doprinijeti njihovoj ekološki zdravoj upotrebi, olakšavanjem razmjene podataka o njihovim svojstvima, utvrđivanjem nacionalnog procesa odlučivanja o njihovom uvozu i izvozu i prenošenjem tih odluka ugovornim strankama.

Glavne odredbe

Roterdamska konvencija obuhvata pesticide i industrijske hemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene od strane Ugovorenih strana kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje ili okoliš i za koje je podnesena obavijest o konačnoj regulatornoj mjeri. Ako ova obavijest za jednu hemikaliju dođe od strane dva ili više PIC regiona tada se  pokreće razmatranje uvrštavanje hemikalije na Aneks III Konvencije. Jako opasne formulacije pesticida koje izazivaju  opasnost, u uslovima primjene, u zemljama u razvoju ili zemljama sa privredom u tranziciji mogu se predložiti za uvrštavanje u Aneks III.
Od 40 hemikalija, koliko se  nalazi na Aneksu III Konvencije i predmet su procedure prethodnog pristanka (PIC), 29 su pesticidi (uključujući 4 jako opasne formulacije pesticida), i 11 su industrijske hemikalije. U budućnosti se očekuje uvrštavanje većeg broja hemikalija. Konferencija Ugovorenih stranaka odlučuje o uvrštavanju novih hemikalija na Aneks III.
Kada se hemikalija uvrsti na Aneks III Konvencije svim Ugovorenim strankama se dostavlja Odluka sa smjernicama (Decision Guidance Document- DGD) koji sadrži sve podatke o hemikaliji i o konačnim regulatornim mjerama kojim se zabranjuje ili strogo ograničava upotreba hemikalije radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša.
Ugovorene stranke imaju rok od devet mjeseci od dostavljanja Odluke sa smjernicama da pripreme odgovor u vezi budućeg uvoza dotične hemikalije. Odgovor može biti konačan (da se dozvoli budući uvoz, da se ne dozvoli budući uvoz, ili da se dozvoli uvoz pod određenim uslovima) ili odgovor može biti privremeni. Odluka donesena od strane zemlje uvoznice mora biti jednaka prema svim izvorima (da se primjenjuje jednako na domaću proizvodnju za domaću upotrebu i na uvoz iz bilo kojeg izvora).
Odluke zemalja uvoznica se svakih pola godine prosljeđuju svim Ugovorenim stankama, putem PIC cirkulara a Ugovorene strane izvoznice su obavezne po Konvenciji preduzeti odgovarajuće mjere da osiguraju da izvoznici u njihovoj nadležnosti poštuju ove odluke.

Imenovano državno tijelo (DNA)

Svaka Ugovorena stranka ima obavezu da imenuju jedno ili više državnih tijela koje će biti ovlašteni da djeluju u njezino ime u izvršenju administrativnih funkcija prema zahtjevima Konvencije.  Odlukom Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 15/10), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je imenovana, kao tijelo na nivou države, za koordinaciju provedbe Roterdamske konvencije u BiH.
Odluka o ratifikaciji Roterdamske konvencije o postupku prethodne obavijesti o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“ broj 14/06).
Odluka o imenovanju državnog tijela za koordinaciju implementacije Roterdamske konvencije o postupku prethodne obavijesti o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini („Službeni glasnik BiH“ broj 15/10).

Imenovano državno tijelo-kontakt detalji

PIC cirkular