Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Osnovni podaci

E-mail Ispis
Na osnovu Odluke Savjeta ministara iz 2004.godine, osnovana je Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“ broj 23/04), sa sjedištem u Sarajevu, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Uprava je nacionalno tijelo za zaštitu zdravlja bilja, nadležno za koordinaciju i kontakte u vezi sa pitanjima koja se odnose na zaštitu bilja, kao i odredbe koje proizilaze iz Međunarodne konvencije o zaštiti bilja („Službeni glasnik BiH 8/2003, ) koju je BiH ratifikovala 2003. godine ali i domaćeg zakonodavstva:
  ● Zakona o zaštiti zdravlja bilja, („Službeni glasnik BiH“, broj 23/03 ), kojim se osigurava zaštita zdravlja bilja, sprečavanje pojave unošenja i širenja štetnih organizama, kao i borba protiv štetnih organizama uvođenjem mjera za zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih regulisanih objekata na području Bosne i Hercegovine i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja bilja.  
  ● Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima,(„Službeni glasnik BiH“, 49/2004,), kojim se uređuje registracija, promet i nadzor aktivnih materija te ostala pitanja vezana za fitofarmaceutska sredstva.
  ● Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka („Službeni glasnik BiH“, broj 3/05,), koji propisuje uslove za proizvodnju, pripremu stavljanja u promet, uvoz i stavljanje u promet sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka i druga pitanja značajna za ovu oblast. 
  ● Zakona o zaštiti novih sorti („Službeni glasnik BiH“, broj 46/04,), kojim se propisuje postupak zaštite novih sorti biljaka, te dobivanje i zaštita oplemenjivačkog prava.
  ● Zakona o mineralnim đubrivima („Sl. gl. BiH“, broj 46/04,), kojim se uređuju uslovi za sastav, kvalitet i označavanje mineralnih đubriva koja se stavljaju u promet kao i njihovu upotrebu.

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja ima brojne zadatke i obaveze koje proizilaze iz Međunarodne konvencije o zaštiti zdravlja bilja, Zakona o zaštiti zdravlja bilja,( „Sl.gl.BiH“, broj 23/03), Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima,koji je u velikoj mjeri usklađen sa Direktivom 91/414/EEC („Sl. gl. BiH“, broj 46/04), Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka( „Sl. gl. BiH“, broj 3/05), Zakona o zaštiti novih sorti („Sl. gl. BiH“, broj 46/04) i Zakona o mineralnim đubrivima ( „Sl. gl. BiH“, broj 46/04).

Zaštita bilja od štetnih oragnizama je potrebna iz brojnih razloga, prije svega radi izbjegavanja umanjenja prinosa ali i povećanja poljoprivredne proizvodnje. Nadležnost Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i njeni zadaci su jasno definisani Odlukom o osnivanju Uprave, Međunarodnom Konvencijom i odredbama usvojenih zakona.