Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održano predavanje studentima postdiplomskih studija odsjeka fitomedicine Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

E-mail Ispis
Na inicijativu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u srijedu 29.10.2014.godine, u prostorijama Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, (u daljem tekstu: Uprava) održan je  informativno – edukativni sastanak na temu „Organizacija rada Uprave i legislativa“.
Sastanku su prisustvovali asistenti i studenti odsjeka fitomedicine sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja. Predmetne teme su predstavljene kroz predavanja putem kojih su prisutni upoznati sa:
  • nadležnostima, ovlaštenjima, zadacima i aktivnostima Uprave;
  • nadležnostima i ovlaštenjima nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta BiH;
  • egislativom EU iz oblasti zaštite zdravlja  bilja, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, pesticida i mineralnih đubriva i donesenim zakonskim i podzakonskim propisima iz navedenih oblasti u BiH;
  • programom posebnog nadzora (sistemske kontrole) nad karantinskim štetnim organizmima na krompiru u BiH i
  • međunarodnim aktivnostima Uprave.
Predavanje su održali direktor Uprave i službenici stručnih odjeljenja Uprave. Učesnici sastanka su razmijenili informacije i iskustva iz predmetnih oblasti i razmotrili mogućnosti  unapređenja buduće saradnje između Uprave i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.