Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Održana obuka o obavezama carinskih službenika iz oblasti zaštite zdravlja bilja

E-mail Ispis
U okviru TAIEX projekta organizovana  je obuka carinskih službenika iz oblasti zaštite zdravlja bilja. Obuka je  održana na dvije lokacije, 14. aprila u Mostaru i 16. aprila 2014. godine u Banja Luci. Obuci su prisustvovali, osim predstavnika Uprave, carinski službenici i fitosanitarni inspektori inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, a predavači su bili eksperti Vlasta Knapič iz Ministarstva poljoprivrede i okoliša Republike Slovenije, Vojko Otović iz carinske uprave Republike Slovenije i Ȕlle Metsman iz Estonskog odjela za zaštitu zdravlja bilja.
Tokom obuke prisutni su informisani o obavezama koje proizilaze iz zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu službenu kontrolu bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata prilikom uvoza u cilju sprječavanja unošenja i širenja štetnih organizama, kao i neophodne praktične informacije o uslovima za uvoz navedenih pošiljki. Poseban fokus eksperata bio je na Direktivi Vijeća 2000/29/EC i ostaloj  EU legislativi vezanoj za uvoz bilja; saradnja između carine, fitosanitarne inspekcije i nacionalne organizacije za zaštitu bilja; na kontrolu pri uvozu, postupcima sa neprijavljenim pošiljkama i pošiljkama koje su zabranjene za uvoz; o postojećim promjenama u EU zakonodavstvu; procedurama kod uvoza malih količina bilja; kampanje upoznavanja javnosti o zdravlju bilja; obavezama carinskih službenika, procedurama koje preduzimaju carinski službenici u oblasti zaštite zdravlja bilja, nelegalne pošiljke bilja, kao i o kontroli drvenog materijala za pakovanje u međunarodnom prometu. Donesen je zaključak da je ovakvih i sličnih obuka potrebno održati u što većem broju, jer se razmjenom iskustava i diskusijom, eventualni problemi koji se javljaju na terenu mogu adekvatno riješiti.
Takođe, carinski službenici su apelovali na Upravu da pripremi i dostavi brošure, posebno informacione brošure za putnike, koje se odnose na male količine bilja, a koje bi uveliko olakšale rad na granici.