Lokacija

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Maršala Tita 9a
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387(0)33/290-700

Fax: +387(0)33/290-711

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Baner

Nadležnost i cilj

E-mail Ispis

Poslovi i zadaci Uprave utvrđeni su Odlukom o osnivanju Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, br. 23/04 i 63/11) i materijalnim propisima iz fitosanitarne oblasti i to: Zakonom o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, broj 23/03), Zakonom o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/04), Zakonom o mineralnim đubrivima („Službeni glasnik BiH“, br. 46/04 i 76/11), Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 3/05), Zakonom o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 14/10). Djelimičnu nadležnost Uprava ima i prema Zakonu o genetski modifikovanim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09).  Uprava obavlja i druge poslove iz fitosanitarne oblasti koji su joj dati u nadležnost drugim zakonima i odlukama nadležnih organa.